Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodĕ www.setaria.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost SETARIA s.r.o., se sídlem v Praze 10, Pražská 16, PSČ 100 21, provozovna v Praze 10, IČ 25220357,
DIČ CZ25220357 zapsaná v obchodním rejstříku vedenem u Mĕstského soudu v Praze v oddlílu C, vložka 184244 a kupujícího.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu http://www.setaria.cz  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s tĕmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Internetový obchod http://www.setaria.cz  obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy. Obsahuje vždy i název, popis a cenu zboží. Všechny ceny zboží jsou uvádĕny včetnĕ DPH.
4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnĕní veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednacím formuláři.
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
7. Vyplnĕním a odesláním objednacího formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
8. Pokud kupující zvolí formu zaslání zboží, bude mu k cenĕ připočítáno poštovné a balné dle platného ceníku uvedeného na stránkách internetového obchodu http://www.setaria.cz Poštovné a balné nebude kupujícímu připočítáno pokud hodnota jeho objednávky přesáhne hodnotu 4.000,- Kč netto.

 

III. Reklamace
1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostřednĕ při jeho převzetí.
2. Jsou-li zjištĕny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození s dodací poštou. Kupující je oprávnĕn v tomto případĕ zboží nepřevzít.
3. Zjevné vady, poté kupující neprodlenĕ reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravĕ, podepsané dodací poštou.
4. Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnĕní zjevných vad zboží, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození nese v plném rozsahu kupující.
5. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční dobĕ, kupující je oprávnĕn uplatnit reklamaci. Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího vždy písemnĕ s udáním konkrétních důvodů reklamace. Za reklamační důvod nemůže být uznán například odlišná chuť produktu oproti očekávání kupujícího nebo dosažení nižšího efektu, než byl očekáván kupujícím. Za reklamační důvod naopak bude uznán, dojde-li vlivem konzumace produktu k alergické reakci u kupujícího, přestože texty výslovnĕ varují před možností vzniku alergické reakce. V takovém případĕ předloží kupující potvrzení ošetřujícího lékaře o vzniklých alergických obtížích v souvislosti s konzumací produktu. V případĕ, že kupující reklamuje produkt z důvodu jeho zdravotní (hygienické) závadnosti, předloží o tom protokol z hygienického (mikrobiologického) vyšetření produktu.
6. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 mĕsíců nebo datum expirace vyznačené na obalu.
7. Reklamace včetnĕ odstranĕní vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozdĕji do 30 dnů ode dne uplatnĕní reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtĕ. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
8. Reklamované zboží je nutné zaslat v původním obalu. Pošta či dopravce (kurýrní služba) neručí za špatnĕ zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravĕ i když se závada projevila před transportem. Náklady na dopravu nese kupující.


IV. Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdĕlí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží na poštĕ obdrží kupující u zboží daňový doklad.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvĕrné.
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případĕ, že o to zákazník písemnĕ požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnĕní nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnĕní. V případĕ, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozdĕji do 15 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.


V. Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. 
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.
3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozdĕji do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. 
4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení se musí uskutečnit doporučeným dopisem adresovaným kupujícímu na adresu SETARIA s r.o., Pražská 16, CZ 100 21 Praha 10, v dopise musí být uvedena identifikace kupujícího, zboží, kterého se odstoupení týká , účtu na který má být vrácena kupní cena, musí být vlastnoručnĕ podepsán a doručen prodávajícímu ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtĕ i se zbožím. Rozhodujícím pro stanovení čtrnácti- denní lhůty je předložené potvrzení o převzetí zboží a razítko podací pošty kupujícího, na které podává zboží k vrácení. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním celistvém obalu. Náklady na přepravu zboží nese kupující. Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpĕt kupní cenu převodním příkazem. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plnĕním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnĕní.

 

VI. Závĕrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znĕní uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 
2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znĕní platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu http://www.setaria.cz nebylo-li v konkrétním případĕ prokazatelnĕ dohodnuto jinak. 
3. Pro poštovní komunikaci platí pro prodávajícího adresa provozovny SETARIA s r.o., Pražská 16, 100 21 Praha10, pro elektronickou komunikaci pak objednavky@setaria.cz


Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. prosince 2013
Košík

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
DPH 0 Kč
Celkem 0 Kč

Ceny jsou s DPH

K pokladně